PREAMBUŁA

W trosce o poszanowanie osób o odmiennych poglądach, kulturze i obyczajach podejmujemy różnorodne działania mające na celu ukształtowanie wśród młodych ludzi postaw otwartości na problemy innych. Drogą do tego celu jest poznanie prowadzące do zrozumienia, a w dalszej perspektywie do współpracy.

W obliczu przekształceń dokonujących się we współczesnym świecie, zmierzających do uczynienia zeń "globalnej wioski", zagadnienie tolerancji nabiera szczególnego znaczenia. Dostrzegając ten problem Fundacja "Porozumienie bez Barier", Gimnazjum z Jedwabnego, Gimnazjum z Łodzi, Gimnazjum z Warszawy zawiązały Klub Szkół Tolerancji, którego celem jest uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi.

REGULAMIN

Klub Szkól Tolerancji powstał z inicjatywy i pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej jako kontynuacja programu Tęczowy Most. Zadaniem i nadrzędnym celem Klubu jest uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi.

Tolerancyjność gwarantuje obywatelom Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. W art. 30 postanowiono: "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych." W art.32 dodano: "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny."

Klub powstał 6 czerwca 2002 roku.

1. Założyciele Klubu:
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier", reprezentowana przez Teresę Gajewską i Danutę Raczko;
Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem, reprezentowane przez Krzysztofa Moenke i Ewę Frączek;
Gimnazjum nr 14 w Łodzi, reprezentowane przez Ewę Ławicką i Renatę Lipińską;
Gimnazjum nr 45 w Warszawie, reprezentowane przez Zofię Rudzińską i Teresę Kołakowską.

2. Członkiem Klubu może zostać szkoła , która:
Posiada rekomendację członka Klubu;
Zobowiązuje się do systematycznej realizacji programu Tęczowy Most Porozumienia Fundacji, "Porozumienie bez Barier";

Wstępująca szkoła wzbogaca program Tęczowy Most Porozumienia o:

  • Ćwiczenia do modułu poznanie, opracowane dla jednej narodowości, do wszystkich przedmiotów, dla wszystkich klas gimnazjalnych,
  • Ćwiczenia i scenariusze lekcji do modułu zrozumienie,
  • Ofertę przyjmowania wycieczek do modułu współpraca.

3. Każda ze szkół ma prawo do:
Uczestniczenia w szkoleniach i akcjach Klubu;
Dostępu do pełnego pakietu programu Tęczowy Most Porozumienia;
Korzystania z oferty wycieczkowej pozostałych szkół.

4. Każda szkoła, będąca członkiem Klubu, jest zobowiązana do systematycznej realizacji programu Tęczowy Most Porozumienia i przekazania Radzie Klubu sprawozdania z jego realizacji, do 20 lipca każdego roku. Brak sprawozdania może być podstawą wykluczenia szkoły z Klubu.

5. Pracami Klubu kieruje Rada Klubu złożona z przedstawicieli
Fundacji "Porozumienie bez Barier";
Publicznego Gimnazjum z Jedwabnego;
Gimnazjum nr 14 z Łodzi;
Gimnazjum nr 45 z Warszawy;
Trzech przedstawicieli pozostałych szkół - członków Klubu.

6. Nad kształtem i rozwojem programu Tęczowy Most Porozumienia czuwa Rada Programowa, nominowana przez Panią Jolantę Kwaśniewską.

DZIAŁANIA

Zanim zrodziła się idea szkolnych klubów tolerancji, powstał pomysł zorganizowania pierwszego w Polsce obozu dla młodzieży w wieku 14-18 lat z dwudziestu krajów świata. Zorganizowała go fundacja Pani Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" i "Tęczowy Most Porozumienia." Do Olsztynka na Mazurach przyjechali uczniowie (73) z krajów dotkniętych konfliktami (Irlandia, Hiszpania, Izrael, 35 mieszkańców Sarajewa, oprócz tego z Nigerii, Tunezji, Maroka, Cypru, Belgii, Niemiec, Szwecji, Armenii, Kazachstanu.) Uczestniczyli w specjalnie opracowanym programie, uczyli się akceptowania odmienności kulturowych i tworzenia jednej wielkiej rodziny .

Następnym krokiem do powstania Klubu Szkół Tolerancji było zbadanie tego problemu w polskich szkołach. Okazało się, że nie jest najlepiej. Tak zrodziła się idea powstania szkolnych klubów tolerancji. Program ich powstania opracowała Pani Danuta Raczko była nauczycielka jednego z łódzkich liceów, wraz z grupą nauczycieli. Klub Szkół Tolerancji zainaugurowały 3 gimnazja: nr 16 z Łodzi, nr 45 z Warszawy i gimnazjum w Jedwabnem. Do klubu należy już kilkanaście gimnazjów. Jest to program skierowany właśnie do nich. Powstał z inicjatywy i pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej jako kontynuacja programu "Tęczowy Most Porozumienia". Nad programem czuwa Rada Programowa, "Victor Gimnazjalista" - dwutygodnik dla młodzieży jest patronem medialnym i współorganizatorem programu. Zadaniem klubu jest nauka tolerancji i wdrażania jej w życie młodych ludzi.

 

UDZIAŁ NASZEGO GIMNAZJUM W KLUBIE SZKÓŁ TOLERANCJI

 Gimnazjum nr 1 w Zamościu przystąpiło do ogólnopolskiego Klubu Szkół Tolerancji w 2004r.  Nasze działania w roku szkolnym 2004/2005 skupiły się na tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Podczas realizacji wewnątrzszkolnego autorskiego programu wszyscy nauczyciele opracowali ćwiczenia i scenariusze zajęć na temat tolerancji, które mogą służyć jako pomoc dydaktyczna innym szkołom należącym do klubu. 

22.X.2004r. na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim dyrektor Gimnazjum nr 1 w Zamościu Alicja Dubel otrzymała z rąk Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej tytuł Koordynatora Wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji. Jako przedstawiciele szkoły obecni byli również - Piotr Mróz - nauczyciel historii oraz Iga Ordyniec z klasy III a, która otrzymała I nagrodę w szkolnym konkursie na temat tolerancji i której plakat wysłany został do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

19 października 2005 delegacja naszego gimnazjum gościła ponownie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Na spotkaniu obecna była Pani Dyrektor – Alicja Dubel, Pan Piotr Mróz – nauczyciel historii oraz przedstawiciele uczniów: Ewelina Wszoła i Michał Marmur.

Pani Dyrektor Alicja Dubel odebrała z rąk Pani Jolanty Kwaśniewskiej Regulamin Klubu Szkół Tolerancji, zgodnie z którym powinny pracować szkoły należące do Klubu.

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum realizowali na róznorodnych zajęciach tematykę związaną z tolerancją wobec mniejszości narodowych. Zorganizowaliśmy również międzyszkolną debatę "Granice tolerancji". W debacie wzięli udział uczniowie zamojskich gimnazjów i szkół podstawowych. 

1 grudnia 2006r. uczeń naszego gimnazjum Maciej Dłuś zajął II miejsce w ogólnopolskim finale III Międzygimnazjalnego Konkursu na prezentację multimedialną "Mniejszości narodowe w moim regionie. Historia jednej rodziny", konkurs zorganizowany został przez Gimnazjum nr 2 w Łodzi - członka Klubu Szkół Tolerancji.

Co roku nauczyciele i uczniowie z naszego gimnazjum organizują lekcję integracyjną wspólnie z nauczycielami i młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zamościu.

Fotografie dokumentujące działalność naszego klubu można obejrzeć na stronie przedstawiającej
wstąpienie naszego gimnazjum do Klubu Szkół Tolerancji>>> oraz w galeriach zdjęć dokumentujących naszą współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych np. lekcja integracyjne z młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zamościu , a także wspólne imprezy np. Andrzejki>>> Bierzemy również udział w "Wieczorze Marzeń w zamojskim ZOO">>>  oraz corocznie przedstawiamy jasełka w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych FENIKS>>>