INNOWACJE PEDAGOGICZNE W NASZYM GIMNAZJUM

 

MAGIA X MUZY”

Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatru oraz sztuką filmową. Innowacja stworzy uczniom okazję wejścia w rolę twórców, wyzwoli twórczą postawę wychowanków, ukształtuje w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Młodzież nabierze pewności siebie, będzie  się wspierać w nabywaniu nowych umiejętności, liczymy na to, że uda się wyzwolić twórczą postawę w uczniach. Aktywność artystyczna sprzyja kształtowaniu ich osobowości, kultury, bogaci ich wiedzę i jest nowym doświadczeniem społecznym.

Autorem i nauczycielem wdrażającym innowację w roku szkolnym 2011/12 jest p. Joanna Muda - nauczyciel języka polskiego. Adresatami innowacji są uczniowie klas I.

Przykłady działań w ramach innowacji: wyjścia do kina, na spektakle teatralne, spotkania autorskie, przygotowanie spektakli przez młodzież uczestniczącą w innowacji.

 

"W ŚWIECIE TEATRU I MEDIÓW"

Innowacja ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, m.in. poprzez kontakt z teatrem i dziennikarstwem oraz rozbudzenie w uczniach zainteresowania tymi rodzajami ekspresji, kształtowanie osobowości  młodego człowieka. Ma też przygotować uczniów do świadomego udziału w kulturze. Rezultatem wdrażanej innowacji jest opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności dziennikarskich: przeprowadzenia wywiadu, zredagowania artykułu informacyjnego, sprawozdania, recenzji, reportażu, felietonu, zdobywania informacji z różnych źródeł i ich selekcji; poznanie zasad funkcjonowania redakcji prasowej oraz zasad etyki dziennikarskiej i praktyczne ich stosowanie w redakcji gazetki szkolnej „LOGOS”; poznanie głównych zagadnień i problemów współczesnego dziennikarstwa; nauczenie się pracy w zespole, odpowiedzialności, rzetelności i samodzielności; uzyskanie większej świadomości i sprawności językowej; uwrażliwienie na niebezpieczeństwo manipulacji dziennikarskiej i wyposażenie ucznia w umiejętność obrony przed nią; ukształtowanie krytycznego odbioru przekazu informacyjnego; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowo i przekazywaną informację; pogłębienie orientacji we współczesnej kulturze prasowej, telewizyjnej, filmowej i reklamowe; umiejętność obcowania ze sztuką teatralną. Umiejętność analizy tworzywa filmowego i sztuki teatralnej; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Autorami i nauczycielami wdrażającymi innowację w roku szkolnym 2010/11 są p. Joanna Muda i Edyta Wilczyńska - Krawiec - nauczycielki języka polskiego. Adresatami innowacji są uczniowie klas I, a przy kontynuacji innowacji w roku szkolnym 2011/12 również uczniowie klas II.

Przykłady działań w ramach innowacji: udział w warsztatach dziennikarskich, obserwacja warsztatu dziennikarskiego, wyjścia do redakcji gazet lokalnych, spotkania autorskie, tworzenie gazetki szkolnej "Logos", wyjścia  na spektakle teatralne,  przygotowanie spektakli przez młodzież uczestniczącą w innowacji - w tym również współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ("Wieczór marzeń w zamojskim ZOO", OREW w Zamościu).

 

Efekty pracy młodzieży i opiekunów innowacji "W świecie teatru i mediów" oraz "Magia X Muzy" widoczne były w naszej szkole, jak również w środowisku lokalnym. W trakcie zajęć przygotowywane były spektakle prezentowane później przed społecznością szkolną i w środowisku lokalnym - m.in.: Dzień Patrona Szkoły - uroczystość organizowana corocznie, wróżby andrzejkowe w OREW-ie, spektakl profilaktyczny "W niewoli nałogów", montaż słowno - poetycki "Dlatego Święty". 

Do działań podejmowanych przez uczniów należy włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – uczestnicy innowacji odwiedzają zamojskie przedszkola i czytają najmłodszym wybrane bajki. Uczestniczymy także w innych przedszkolnych akcjach w zaprzyjaźnionym Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zamościu np. Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Dzień Dobrych Uczynków itp.

 

„FITNESS, GIMNASTYKA I TY”

Wszelkie formy aktywności muzyczno – ruchowej cieszą się wśród dziewcząt dużym zainteresowaniem. Szeroko propagowana idea fitness, promująca zdrowy i aktywny tryb życia, wyzwala wśród uczennic chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Grupa dziewcząt zainteresowana ćwiczeniami przy muzyce oraz gimnastyką sportową i artystyczną w ramach zajęć innowacji podnosi swoją sprawność fizyczną, kształtując jednocześnie estetykę ruchów, piękną sylwetkę i poczucie rytmu. Program innowacji jest przeznaczony zarówno dla osób o bardzo wysokiej sprawności fizycznej i dużych umiejętnościach z zakresu tańca i gimnastyki, jak i dla osób o zdolnościach przeciętnych.

Autorem i nauczycielem wdrażającym innowację w roku szkolnym 2011/12 jest p. Monika Kozłowska - nauczyciel wychowania fizycznego. Adresatami innowacji są uczennice klas I.

Uczennice uczestniczące w zajęciach innowacji zaprezentowały swoje umiejętności podczas III edycji Turnieju Edukacyjnego Szkół MILIONERZY, który odbył się w naszym gimnazjum 07.11.2011r. 

 

„SYTUACJE ZWYCZAJNE - NIEZWYCZAJNE. TECHNIKI SAMOOBRONY”

Wprowadzenie innowacji w klasach pierwszych jest odpowiedzią na duże zainteresowanie  uczniów sportami i sztukami walki wręcz. Znajomość ich podstaw we współczesnym i coraz bardziej niebezpiecznym świecie jest koniecznością, z której już młodzi ludzie zdają sobie sprawę. Znajomość podstawowych technik samoobrony udoskonala i wzbogaca emocjonalno-wolicjonalną sferę ucznia. Systematyczność w ich trenowaniu uczy dyscypliny, spokoju umysłu, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowej, które coraz częściej zadomawiają się w naszym społeczeństwie. Innowacja ta umożliwia uczniowi bliższe poznanie kultury dalekiego wschodu, systemów wartości oraz filozofii, właśnie w której upatruje ona swoje korzenie. Zgłębianie wielofazowego charakteru sztuk walki wyrabia u adeptów wrażliwość na krzywdę jaka dzieje się drugiemu człowiekowi.
Głównym założeniem tego projektu jest nauka podstawowych technik samoobrony będącymi składową częścią koreańskiego systemu walki – taekwon-do.

Autorem i nauczycielem wdrażającym innowację w roku szkolnym 2011/12 jest p. Piotr Biłant - nauczyciel wychowania fizycznego. Adresatami innowacji są uczniowie klas I.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach innowacji zaprezentowali swoje umiejętności podczas III edycji Turnieju Edukacyjnego Szkół MILIONERZY, który odbył się w naszym gimnazjum 07.11.2011r. 

Informacje o działaniach w ramach innowacji prowadzonych w naszym gimnazjum regularnie ukazują się w aktualnościach naszej strony internetowej. Więcej fotografii i informacji o tych działaniach można znaleźć w archiwum aktualności>>.