Strona Nadzór Pegagogiczny - raporty

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W NASZYM GIMNAZJUM

 

W maju i czerwcu 2010r. w naszym gimnazjum przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. Badania realizował zespół wizytatorów ds. ewaluacji w skład którego wchodziły p. Barbara Krawczyk i p. Renata Olszewska. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z UJ.

Otrzymaliśmy najwyższe oceny.

 W badanym obszarze "Efekty" mamy dwie oceny A (najwyższy poziom)
- wymagania: "Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego" oraz "Uczniowie są aktywni", natomiast w wymaganiach "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności" oraz "Respektowane są normy społeczne" otrzymaliśmy oceny B (poziom wysoki).

 

WNIOSKI Z EWALUACJI

 

1. W szkole analizuje sie wyniki egzaminu gimnazjalnego a wdrażane wnioski służą poprawie jakości pracy szkoły i zwiększeniu efektywności kształcenia.

2. Szkoła stosuje różnorodne metody i strategie analizy wyników egzaminów, co pozwala na zgromadzenie dużej ilości danych służących formułowaniu wniosków.

3. Uczniowie szkoły, stosownie do swoich możliwości, nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej gimnazjum.

4. Rosnące średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego wskazują na wzrost efektywności kształcenia i wysoki stopień opanowania przez uczących sie kompetencji służących ich dalszemu rozwojowi.

5. W szkole analizuje sie osiągnięcia wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają sie do oczekiwanego przyrostu wiedzy i umiejętności oraz poprawy wyników w nauce.

6. Gromadzenie przez szkołę dokumentacji dotyczącej analiz egzaminów zewnętrznych i szkolnych osiągnięć uczniów pozwala na systematyczne monitorowanie stopnia rozwoju wszystkich uczniów w kontekście osiąganych przez nich wyników w nauce.

7. Szkoła stwarza wszystkim uczącym się warunki do rozwoju a uczniowie gimnazjum czują się bezpiecznie i mają poczucie, iż nauczyciele wierzą w ich możliwości.

8. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole a na poziom ich zaangażowania wpływa motywująca postawa nauczyciela oraz stosowanie elementów oceniania kształtującego.

9. Szkoła stwarza uczniom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności i realizuje działania zainicjowane przez uczniów.

10. Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego i szkoły a liczne inicjatywy na rzecz środowiska wpływają korzystnie na ich rozwój społeczny.

11. Stała systematyczna współpraca szkoły ze środowiskiem osób niepełnosprawnych sprzyja budowaniu właściwych relacji miedzy osobami pełno - i niepełnosprawnymi oraz kreowaniu wśród uczniów postaw tolerancji, empatii i wrażliwości.

12. Uczniowie szkoły wiedzą, jakich zachowań sie od nich oczekuje a konsekwentne egzekwowanie przyjętych zasad sprzyja prezentowaniu właściwych zachowań.

13. W szkole podejmuje sie skuteczne działania wychowawcze mające na celu eliminowanie niepożądanych zachowań, zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań właściwych.

 

Wyniki ewaluacji i szczegółowy raport można znaleźć na stronie Nadzór Pedagogiczny>>>.